Siirry pääsisältöön
Pohjanmaan Näkövammaisten logo.
Pohjanmaan Näkövammaisten logo.

Yh­dis­tyk­sen säännöt

Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n säännöt

Tällä sivulla

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Näkövammaiset ry. Sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki ja toiminta-alueena ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tehtävä on Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia alueensa näkövammaisten etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä. Yhdistyksen tarkoitus on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja runsassisältöistä elämää.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 1. ajaa ja valvoo toiminta-alueensa näkövammaisten oikeuksien ja tavoitteiden toteuttamista vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaismielipiteeseen
 2. harjoittaa näkövammaisuuteen liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa
 3. tarjoaa näkövammaisille vertaistukea
 4. tukee näkövammaisten harrastuksia ja yhdessäoloa.

4 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten rahankeräyksillä ja arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannatus-, kunnia- tai yhteisöjäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä sen toiminta-alueella asuva näkövammainen. Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta ja näkövammasta on esitettävä luotettava selvitys. Varsinainen jäsen saa kuulua vain yhteen Näkövammaisten liiton alueelliseen jäsenyhdistykseen.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella toimiva näkövammaisten paikallisyhdistys, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenmaksut

Yhdistys voi periä varsinaisilta ja kannatusjäseniltä liittymis- ja jäsenmaksua.
Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

7 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen

 1. on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsentä on kuultava.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat maalis-huhtikuussa pidettävä kevätkokous ja marras-joulukuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kannatus- ja kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Jos kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan varsinainen jäsen, hänen äänioikeutensa säilyy.
Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaali on toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö), ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänestyksessä äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita kevät- ja syyskokoukselle. Kevätkokoukseen tarkoitettu aloite on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua ja syyskokoukselle tarkoitettu aloite ennen syyskuun loppua.

9 § Kokouskutsu

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle kirjallisesti, äänitteellä tai sähköpostitse henkilökohtaisella kutsulla jäsenille, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

10 § Kevät- ja syyskokouksen tehtävät

Kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta
 2. käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 3. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 4. päättää muista esityslistassa mainituista asioista sekä hallituksen kokouksen käsiteltäväksi tuomista ja jäsenten sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittämistä asioista.

Syyskokouksen tehtävänä on:

 1. päättää varsinaisten ja yhteisöjäsenten liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi tilikaudeksi
 2. päättää puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkiot
 3. päättää yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle
 4. valita joka toinen vuosi yhdistyksen/ hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi tilikaudeksi
 5. valita kaksi varsinaista jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi tilikaudeksi
 6. valita joka toinen vuosi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
 7. päättää muista esityslistassa mainituista asioista sekä hallituksen kokouksen käsiteltäväksi tuomista ja jäsenten sääntöjen määräämässä järjestyksessä esittämistä asioista
 8. valita valtuutetut ja varavaltuutetut Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon liiton ohjeiden mukaisesti.

11 §  Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja neljä (4) muuta jäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Yhdistykseen työsuhteessa olevaa henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi.
Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kerrallaan kaksi tilikautta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa.

Puheenjohtaja voidaan valita tehtävään enintään neljäksi (4) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsen voidaan valita kuhunkin tehtävään enintään kahdeksi (2) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Jos hallituksen puheenjohtaja tai jäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä.
Hallituksen tehtävänä on

 1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 2. huolehtia ja vastata yhdistyksen asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
 3. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 4.  pitää jäsenluetteloa
 5. päättää yhdistyksen omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 6. päättää yhdistyksen kokousten ajankohdista ja paikoista, kutsua ne koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 7. huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa
 8. asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
 9. valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteidensa yleisistä periaatteista.

12 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen tähän tehtävään määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntömuutoksen edellytyksenä on, että vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.
Yhdistyksen on pyydettävä sääntöjen muutosesityksestä Näkövammaisten liitto ry:n hallituksen lausunto, joka on esitettävä sääntömuutoksesta päättävälle kokoukselle.

15 § Purkaminen

Yhdistyksen purkaminen edellyttää, että siitä tehdään päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista.
Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava suomalaista näkövammaistyötä edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

16 § Muut määräykset

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yhdistyksen toimintaa ohjaavia sääntöjä alemmanasteisia määräyksiä.