Siirry pääsisältöön
Pohjanmaan Näkövammaisten logo.
Pohjanmaan Näkövammaisten logo.

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tämä on Pohjanmaan näkövammaiset ry:n laatima tietosuojaseloste 28.06.2021

Tällä sivulla

1. Rekisterin pitäjä

Pohjanmaan näkövammaiset ry.

www.pohjanmaannakovammaiset.fi

Matti Visanninkuja 10 b 9, 60100 Seinäjoki

Puhelin ja sähköposti

Toimisto: 045 612 5122 jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi

Toiminnanohjaaja 045 698 4791Y-tunnus 0198720-6

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Toiminnanohjaaja Mervi Räsänen

toimisto@pohjanmaannakovammaiset.fi

045 698 4791

3. Rekisterin nimi

Pohjanmaan näkövammaiset ry:n henkilörekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

  • yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa ja yhteistyösopimuksia

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  1. jäsenpalvelut
  2. jäsen- ja asiakasviestintä
  3. yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
  4. toiminnan analysointi, kehittäminen ja suunnittelu sekä tilastointi.

5. Mitä tietoja käsittelemme

Pohjanmaan näkövammaiset ry:ssä käsiteltävät henkilötiedot vaihtelevat toiminnoittain. Toimintaa ohjaavat tietosuojaselosteemme ovat:

Jäsentiedot

Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistyksenä Pohjanmaan näkövammaiset ry:llä on käyttöoikeus Näkövammaisten liiton ylläpitämään Asiakas- ja jäsenrekisteriin. Käyttöoikeus on rajattu koskemaan Pohjanmaan näkövammaiset ry:n jäsen-/asiakastietoja.

 Näkövammaisten liitto ry:n asiakas- ja jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tämän lisäksi Pohjanmaan näkövammaiset ry:llä on käytössä seuraavat omat rekisterit, joista kaikista on erillinen rekisteriseloste:

  • Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan henkilörekisteri
  • Viestinnän henkilörekisteri
  • Palvelutoiminnan henkilörekisteri

6. Mistä saamme tietoja

Rekisteröitynyt hakee aina yhdistyksen jäsenyyttä jäsenhakemuksella, josta tiedot siirtyvät jäsen-/ja asiakasrekisteriin. Lisäksi saamme tietoja viranomaiselta, huoltajalta tai muulta luotettavalta taholta.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja

Yhdistyksen jäsenrekisteristä vastaava henkilö käsittelee ja siirtää  jäsenrekisteriin tietoja , jotka on ilmoitettu jäsenhakemuksessa. Yhdistyksemme kuntayhteyshenkilöt saavat oman alueensa jäsentiedot pyydettäessä. Emme luovuta henkilötietoja muille yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme

Säilytämme henkilötietoja ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjaamme arkistointi- ja tietosuojaohjeistuksella.

Laitteet, joilla henkilötietoja käsitellään, on suojattu henkilökohtaisella salasanalla. Tietokoneet on varustettu palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistoilla. Käytössä olevat tietojärjestelmät päivitetään säännöllisesti.
Henkilötietoja sisältävän Jäsen- ja asiakasrekisterin (NKL ry) käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt työntekijämme, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

Manuaaliaineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjänä arvioimme säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja sekä oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Miten selvitämme henkilötietoja koskevat tietoturvaloukkaukset

Rekisterinpitäjänä ilmoitamme henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta tietosuojavaltuutetulle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Jos rekisteröidylle aiheutuu korkea riski, myös hänelle ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta.
Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjänä ilmoitamme tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä

Tarkastusoikeus

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.

Korjausoikeus

Rekisteröitynä sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi rekisteristä ilman aiheetonta viivästystä.

Valitusoikeus

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen käsittelyn rajoittamispyyntö ja vastustaminen

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

11. Keneen voit olla yhteydessä

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt sinun tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, päiväämme muutosajankohdan kohtaan kolmetoista (13). Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

13. Tietosuojaselosteen muutokset

Sivua on päivitetty alla olevan päivämäärän mukaisesti

Sivu päivitetty 19.11.2021