Pohjanmaan Näkövammaiset ry

Yh­dis­tyk­sem­me tar­koi­tuk­se­na on vä­hen­tää nä­kö­vam­man hait­ta­vai­ku­tuk­sia yh­teis­kun­nas­sa ja edis­tää nä­kö­vam­mais­ten mah­dol­li­suut­ta elää omaeh­tois­ta ja si­säl­tö­ri­kas­ta elä­mää.

Yhdistyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on saada alueemme näkövammaiset yhdistyksen ja yhteiskunnan palvelujen piiriin tarjoamalla vertaistukea sekä monipuolista osallisuutta ja sosiaalisuutta tukevaa toimintaa ympäri toiminta-aluetta.

Toi­min­ta-aluee­nam­me on kol­me maa­kun­taa: Ete­lä-Poh­jan­maa, Kes­ki-Poh­jan­maa ja Poh­jan­maa. Toi­mim­me kol­men sairaanhoi­to­pii­rin alueel­la.

Yh­dis­tys on Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry:n kol­man­nek­si suu­rin alueyh­dis­tys.

Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1927.