Nainen kävelee valkoisen kepin kanssa metsäisellä tiellä, Takana vihreää metsää ja ruohikkoa.

Ter­ve­tu­loa
Poh­jan­maan Näkövam­mais­ten
verk­ko­si­vuil­le!

Py­rim­me tor­ju­maan näkövam­man ai­heut­ta­mia hait­ta­vai­ku­tuk­sia yh­teis­kun­nas­sa sekä edistämään näkövam­mais­ten mah­dol­li­suut­ta elää omaeh­tois­ta ja sisältöri­kas­ta elämää.

Toi­vo­tam­me si­nut lämpimästi ter­ve­tul­leek­si mu­kaan toi­min­taan!


Olem­me KESÄLO­MAL­LA 2.7. - 5.8.2018!

Toi­mis­to pal­ve­lee seu­raa­van ker­ran
ma 6.8.2018 klo 9.00 lähtien!


Au­rin­kois­ta kesää kai­kil­le!