Ter­ve­tu­loa Poh­jan­maan Nä­kö­vam­mais­ten verk­ko­si­vuil­le!

Py­rim­me tor­ju­maan näkövam­man ai­heut­ta­mia hait­ta­vai­ku­tuk­sia yh­teis­kun­nas­sa sekä edistämään näkövam­mais­ten mah­dol­li­suut­ta elää omaeh­tois­ta ja sisältöri­kas­ta elämää.

Toi­vo­tam­me si­nut lämpimästi ter­ve­tul­leek­si mu­kaan toi­min­taan!

SO­PAT ja SIL­MU­KAT -toi­mi­kun­ta ha­kee uut­ta vas­tuu­hen­kilöryhmää!

So­pat ja sil­mu­kat toi­mi­kun­ta kai­paa käsi­työhen­ki­siä ja ko­ti­ta­lou­des­ta kiin­nos­tu­nei­ta uu­sia vas­tuu­hen­kilöitä suun­nit­te­le­maan ja ke­hittämään toi­min­taa.

Lue lisää TOI­MI­KUN­NAT - SO­PAT JA SIL­MU­KAT

Ajan­koh­tais­ta