Ter­ve­tu­loa Poh­jan­maan Nä­kö­vam­mais­ten verk­ko­si­vuil­le!

Py­rim­me tor­ju­maan nä­kö­vam­man ai­heut­ta­mia hait­ta­vai­ku­tuk­sia yh­teis­kun­nas­sa se­kä edis­tä­mään nä­kö­vam­mais­ten mah­dol­li­suut­ta elää omaeh­tois­ta ja si­säl­tö­ri­kas­ta elä­mää.

Toi­vo­tam­me si­nut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si mu­kaan toi­min­taan!

SO­PAT ja SIL­MU­KAT -toi­mi­kun­ta ha­kee uut­ta vas­tuu­hen­ki­lö­ryh­mää!

So­pat ja sil­mu­kat toi­mi­kun­ta kai­paa kä­si­työ­hen­ki­siä ja ko­ti­ta­lou­des­ta kiin­nos­tu­nei­ta uu­sia vas­tuu­hen­ki­löi­tä suun­nit­te­le­maan ja ke­hit­tä­mään toi­min­taa.

Lue li­sää TOI­MI­KUN­NAT - SO­PAT JA SIL­MU­KAT