Nainen kävelee reippaasti valkoisen kepin kanssa metsäisellä tiellä, Takana vihreää metsää ja ruohikkoa.

Ter­ve­tu­loa
Poh­jan­maan Näkövam­mais­ten
verk­ko­si­vuil­le!

Yh­dis­tyk­sen tehtävä on Näkövam­mais­ten liit­to ry:n jäse­nyh­dis­tyk­senä toi­mia alueen­sa näkövam­mais­ten etu-, asian­tun­ti­ja- ja yh­teis­toi­min­tajärjestönä. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tus on edistää näkövam­mais­ten mah­dol­li­suuk­sia elää omaeh­tois­ta ja run­sas­sisältöistä elämää.

Toi­vo­tam­me si­nut lämpimästi ter­ve­tul­leek­si mu­kaan toi­min­taan!

Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia